Kişisel Verilerin Korunması

UHEPY kişisel verilerin korunması.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatma metnidir.

İşbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında bilgilendirmenin amacı, Birleşik Teknolojiler firması tarafından yönetilmekte olan http://www.uhepy.com web adresinde kullanıcılardan elde edilen ve/veya üçüncü taraflardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (tam adı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. Maddesi ile getirilen zorunluluğa binaen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca UHEPY’nin veri toplama sebepleri ile ilgili şeffaflık amaçlı bilgilendirme kullanıcılara buradan yapılmış olacaktır.

UHEPY’nin kullanıcılarına şeffaf, güvenilir ve pratik hizmet sunabilmesi için doğru kişisel verilen girilmesi gerekli görülmektedir.

UHEPY kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek için online ortamlarda teknik olarak mümkün olabilen en yüksek güvenlik önlemlerinden sistemine uygun olanları kullanmaktadır.

UHEPY, işbu bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman yine UHEPY websitesinden yayınlarak güncelleyebilir ve değiştirebilir. Güncelleme tarihlerinin hukuki bağlayıcılığı vardır.

a)       Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizi toplamak ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyip kullanmak UHEPY yetki alanındadır.

Ad ve iletişim bilgileri: Ad, soyad, cep telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal ilgili kimlik numarası)

Kimlik doğrulama bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, kullanıcı adı, iletişim bilgileri, parola ipuçları, kullanıcı numaraları.

Demografik veriler: Doğum yılı, cinsiyeti, milliyeti.

Kullanım verileri ve sık kullanılanlar: ziyaret süreleriniz ve ziyaret zamanlarınız.

Ödeme verileri: Müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), ve fatura bilgileri.

 

b)      Kişisel Verilerin Toplanma Yeri

Kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında UHEPY’nin anlaşmalı olduğu ve çalıştığı hizmet sağlayıcılarında depolanmaktadır.

 

c)       Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

İşbu bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.

Ad ve İletişim Bilgileri: İletişim, müşteri ilişkileri geliştirme çalışmaları, kullanıcı kayıt, tahsilat, analiz pazarlama, reklam, satış sonrası hizmetleri amacıyla, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi,

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, hata bildirimi, kontrol, süreç geliştirmeler, tahsilat, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi,

Demografik Veriler: pazarlama, reklam, hata bildirimi ve iş geliştirilmesi amacıyla,

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, hata bildirimi, iş geliştirme, promosyon, pazarlama, reklam ve iletişim,

Ödeme Verileri: Faturalandırmada, satış sonrası destek için, şirket içi değerlendirmelerde, kontrol ve kaliteli hizmet sağlamakta,

UHEPY ile çalışan üçüncü taraflardan (gerçek veya tüzel kişiler) kaynaklı hukuki durumlar ve zorunluluklar kapsamında yetkili kurum ve mercilerin kararlarını yerine getirmek, taleplerini cevaplamak için 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

UHEPY, kişisel verileri, en iyi şekilde hizmet verebilmek adına, sözleşmeleri yerine getirebilmek adına belirtilen şartlarda verileri işleyerek gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

d)      İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kullanıcının Ad ve İletişim, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

UHEPY kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarılabileceği gibi yurtdışına da aktarabilecektir.

e)      Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması.

Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlenmeler

UHEPY’nin ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

f)        Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle UHEPY’e iletmeniz durumunda UHEPY’nin talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini ve hangi değerlendirmelere tabi tutulduğunu öğrenme,

Kişisel verileri işlemişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe veya İngilizce olarak; veri sorumlusu sıfatıyla [email protected] adresine iletebilirsiniz:

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

UHEPY cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir.

Başvurunuzda;

a.       Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b.       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c.       Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d.       Varsa bildirime esas e-posta ve telefonun,

Bulunması zorunlu olup konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.